Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

                                               DIENSTVERLENINGS- & BETALINGSVOORWAARDEN van

                                                                    VERBEEK ADVOCATUUR

A.  DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

1.   Algemeen

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die bevoegd een op­dracht tot dienst­verlening heeft verstrekt.

Onder opdrachtnemer wordt ver­staan de in de aanhef dezes genoemde onder VERBEEK ADVOCATUUR opererende onderneming, o.a. gevestigd en kantoorhou­den­de te 3433 NP Nieuwe­gein aan de Nijverheidsweg nummer 6 (Post­bus 1467, 3430 BL Nieuwe­gein).

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij de Adviesgroep als op­dracht­nemer optreedt, ongeacht anders luidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever tenzij schrifte­lijk anders is overeengekomen.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 268 en worden bij iedere offerte verstrekt. De voorwaarden zullen tevens op verzoek nogmaals kosteloos worden toegezonden.

2.     Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor de aanvaarding bevatten. Zij zijn gebaseerd op normale uitvoe­ring tijdens normale kantoortij­den en zijn exclusief omzetbe­lasting.

2.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3. Alle offertes ook die welke een vast honorarium voor exact bepaalde werkzaamheden inhouden, zijn en blijven approximatief.

2.4. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

2.5. Indien om welke reden ook er meer dan 15% meer uren moet worden besteed aan uitvoering van een offerte met vast honorarium dan is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht terug te geven dan wel meeruren alsnog in rekening te brengen, conform 2.4.

3.     Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtnemer < 8 dagen na ontvangst van de opdracht deze heeft aan­vaard c.q. is aange­vangen na ontvangst van voorschotten.

3.2. in verband met de wet MOT/ID is iedere opdrachtgever gehouden bij aanvang van de opdracht een kopie paspoort of rijbewijs aan opdrachtnemer te verstrekken.

4.     Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van zaken

4.1. Inzake bewaren/archiveren & gebruik, be-/verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toever­trouwd moet de op­drachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij

dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt, zoals in het maatschappelijk verkeer gebruike­lijk is. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van/over de wederpartij. Het is opdrachtnemer desalniettemin toegestaan fax en e-mail te gebruiken. Archiefstukken worden max. 7 jaar uitsluitend digitaal bewaard.

4.2. Alle originelen gaan per direct retour opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt van alle brieven/ faxen/ processtukken slechts één maal een kopie. Op kantoor is uitsluitend een digitale copie.

Onverminderd het hierboven en elders in deze dienst­ver­le­nings­voorwaarden bepaalde, draagt de opdracht­gever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen, zowel voor schade aan als verlies van die zaken alsmede voor schade aan derden veroor­zaakt door of voortvloeiende uit die zaken.

4.3. Opdracht­nemer is slechts aan­spra­kelijk voor schade, welke is te wijten aan diens opzet of grove schuld.

4.4. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer bij deze expliciet toestemming in het kader van de privacy-wet om de persoonsgegevens uit het dossier te gebruiken voor kantoordoeleinden.

5.     Verzending

5.1. De verzending van alle zaken zowel door opdrachtge­ver als ook door opdrachtne­mer is voor risico van de opdrachtge­ver. De opdrachtne­mer is slechts ­aansprakelijk voor ver­traagde of niet-tijdige ont­vangst, welke is te wijten aan diens opzet of grove schuld.

5.2. Ingeval de kosten van behoorlijke en tijdige verzending hoger zijn dan de gebruike­lijke verzendkosten, is de opdrachtnemer gerech­tigd deze kosten van verzending in rekening te brengen bij de op­drachtge­ver.

6.     Termijn van nakoming

6.1. De met de opdrachtnemer overeengekomen termijnen waarbinnen de prestatie van de opdrachtnemer moet plaatsvinden zijn door de op­drachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale ter­mijn aan te merken, tenzij het tegendeel schrif­te­lijk is over­eengeko­men.

6.2. Bij niet tijdige nakoming van de overeengekomen prestatie dient de opdrachtne­mer eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.3. De opdrachtnemer is voor schade als gevolg van niet tijdige nakoming slechts aansprakelijk als deze is te wijten aan diens opzet of grove schuld.

6.4. Overschrijding van de prestatietermijn geeft de opdrachtgever geen recht tot weigering van zaken en/of diensten.

7.     Reclames/Klachtenregeling

7.1. Iedere opdrachtgever heeft het recht om mondeling danwel middels het klachtenformulier van Adviesgroep Lekstreek zijn of haar ongenoegen te uiten  over gedragingen, uitlatingen of dienstverlening door de advocaat.

7.2. De klacht behoeft niet in behandeling genomen te worden indien het feit waarover wordt geklaagd langer dan drie maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden of als de klager anoniem is. Het officiële klachtrecht vervalt ergo na 3 maanden, doch in overleg kan e.e.a. alsnog besproken worden.

7.3. Binnen 5 werkdagen wordt een ontvangstbevestiging verzonden naar de klager, waarbij een termijn zal worden genoemd waarbinnen de klacht zal worden behandeld. De klacht zal bij voorkeur worden behandeld door een [externe] advocaat waarover niet wordt geklaagd, waarbij een zo groot mogelijke mate van objectiviteit zal worden betracht.

7.4. De klacht wordt binnen 20 werkdagen na de ontvangst van de klacht behandeld. Deze termijn kan met 5 werkdagen worden verlengd, mits klager schriftelijk wordt bericht.

7.5. Klager zal in elk geval worden gehoord, waarbij deze zich door een door hem/haar te verkiezen derde mag doen bijstaan. De klacht wordt schriftelijk afgehandeld, waarbij gemotiveerd op elk onderdeel van de klacht wordt gereageerd en tevens wordt aangegeven welke maatregelen naar aanleiding van de klacht werden genomen.

7.6. Elke klacht wordt geadministreerd en er wordt een dossier van aangelegd op volgnummer. Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van het aantal klachten, waarin wordt vermeld de aard van de klachten, de beoordeling van de ingediende klachten en de maatregelen die zijn genomen.

 

B.  BETALINGSVOORWAARDEN

8.   Voorschot

8.1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoe­ring van de opdracht een door hem te bepalen voorschot cq. vooruitbe­taling van de op­drachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Dit voorschot kan alsdan als voorwaarde gelden voor de uitvoering van de op­dracht.

8.2. Door het accepteren van voorschotten verbindt de opdrachtnemer zich niet tot volledige uitvoering van de door opdrachtgever gegeven opdracht.

8.3. Ingeval van wanbetaling door opdrachtgever van het door­ op­dracht­nemer vastge­stelde voorschot c.q. vooruitbetaling, kan de opdracht­gever zich noch beroepen op de door opdracht­nemer gedane toe­zeggingen, noch de opdrachtnemer aansprake­lijk stel­len voor mogelijke schade als gevolg van niet nakoming van toezeggin­gen door opdrachtne­mer.

8.4. Indien de opdracht­nemer voor de voldoe­ning van het gestelde voor­schot toch reeds is begonnen met de uit­voering van de opdracht, en de op­drachtge­ver weigerachtig is het be­drag van het vastge­stelde voorschot te voldoen, is de opdracht­nemer ge­rechtigd de uit­voering te schorsen.

8.5. Het in het vorige lid gestel­de ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn ver­plichting, de verrichte werk­zaamheden, alsmede de door op­drachtne­mer geleden schade en winstderving te vergoeden. Voor opdrach­ten welke een lange verwerkingstijd eisen, kan betaling bij gedeelten worden ver­langd.

8.6. De tarieven zijn als volgt samengesteld:

Naast een jaarlijks te indexeren uurtarief ter zake standaard honorarium, is opdrachtgever maandelijks tevens verschuldigd secretariaatskosten, alsmede 6% kantoorkosten, te berekenen over honorarium en secretariaatskosten, alles te vermeerderen met de BTW, alsmede alle ten behoeve van één opdrachtgever te maken kosten.

8.7. Ter zake de opdrachten tot het voeren van gerechtelijke procedures zijn (onder meer) tevens verschuldigd kosten ter zake griffierecht, procureur, deurwaarderskosten, leges, kosten van getuigen en/of deskundigen c.q. derden werk etc. plus  € 15,- administratiekosten.

9.      Betaling

9.1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Verre­ke­ning door de opdrachtgever is niet toegestaan.

9.2. De opdracht­nemer is ongeacht de overeen­gekomen betalingscondi­ties gerech­tigd om voor de afleve­ring voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de voltooi­ing van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

9.3. Indien betaling niet heeft plaats gevon­den binnen 15 dagen na factuurdatum is de op­drachtgever 1,5% contractuele rente per maand verschul­digd over het bedrag van de declaratie en/of factuur vanaf de verval­dag na factuurda­tum tot de dag der algehe­le voldoening.

9.4. Alle buitengerechtelijke kosten gemaakt met betrek­king tot de invor­dering van het door de opdrachtgever ver­schul­digde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtge­ver en zijn gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advoca­ten geadviseer­de incasso-tarief, met een minimum van € 350,-.

9.5. Opdrachtgever geeft expliciet toestemming dat alle beta­lingen en van derden ontvangen gelden op de eerste plaats worden aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaats gevonden hebben­de presta­ties, met dien verstande dat deze beta­lingen steeds eerst met de oudste ver­vallen factu­ren worden verrekend.

10.  Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom der prestaties én het auteursrecht van de opdracht­nemer blijft aan de op­drachtnemer en gaat eerst over op de opdrachtge­ver op de dag waarop de opdrachtgever de ver­schuldigde prijs, rente, kosten en schade­vergoe­dingen ter zake van de geleverde prestaties inclu­sief vooraf­gaande opdrachten zal hebben voldaan. Ingeval van niet-tijdige beta­ling door de op­dracht­gever, heeft­ de op­drachtnemer de keuze tussen terugvorde­ring van de geleverde prestaties of het vorde­ren van het ver­schuldigde bedrag.

11.  Retentierecht

11.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat – ook indien bijv. het door de op­drachtnemer gepresteerde bestaat uit begeleiden en het verzorgen van gedeelte­lijke of volledige administraties van particu­lieren alsook van ondernemingen en rechtsper­sonen - de opdrachtnemer het recht heeft om ingeval van niet of niet-tijdige betaling van facturen en declaraties van opdrachtnemer, aktes en admini­stratieve beschei­den, alsook het gepresteerde onder zich te houden totdat alle nota’s zijn voldaan. De directeur c.q. natuurlijk persoon welke de statutaire directie van een NV of BV voert, is privé aansprakelijk voor alle nota’s van opdrachtnemer als of de nota’s op diens eigen naam staan indien de BV ophoudt te betalen.

11.2. Het recht van retentie behoudt de opdrachtne­mer ook ingeval de op­drachtge­ver in staat van faillissement of surseance van be­taling komt te verkeren.

11.3. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, beslagleg­ging is de opdrachtgever gehouden hiervan zo snel mogelijk kennis te geven aan opdrachtnemer.

11.4. Ten aanzien van het hiervoor erkende recht van retentie ver­bindt de opdracht­gever zich om het voor­noemde recht van reten­tie niet aan te tasten. De op­drachtnemer kan nimmer door de opdrachtgever in vrijwa­ring worden geroepen ten aanzien van aanspra­ken welke derden mogen hebben met be­trek­king tot het in dit artikel erkende retentie­recht van opdrachtne­mer.

12. Annuleringen

12.1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeelte­lijk annuleert, om welke reden dan ook, is hij gehouden aan de op­drachtne­mer alle met het oog op de uitvoering van deze op­dracht redelijkerwijs gemaakte kosten en gederfde winst te vergoe­den.

13.  Aansprakelijkheid

13.1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal hetgeen waarvoor de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

13.3. In afwijking van hetgeen onder 13.2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie tenzij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering anders oordeelt.

13.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

13.7. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde diensten door of namens de opdrachtgever, is het kantoor gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de opdracht­gever en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- of andere fouten, dan wel door enigerlei andere oor­zaak, behoudens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering anders oordeelt.

14.  Geschillen

14.1. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aangeeft de bevoegde rechter in de woon- of vesti­gingsplaats van opdrachtgever te adiëren.

14.2 Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

VERBEEK ADVOCATUUR

Mr F B A Verbeek

                                                                                

                                                                        -0-0-0-0-0-

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven &amp; mediator Tel. (030) 601 92 92 info@verbeekadvocatuur.nl disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear