Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Mediation. Wat is dat precies?

'Mediation is een vorm van conflictHANTERING, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke

belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen."

Bron: Brief Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 april 2004 (kenmerk 5280305): Mediation en het rechtsbestel.

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren dan om daarover in juridische procedures terecht te komen.
In een dergelijke procedure moeten immers veelal advocaten worden ingeschakeld. Dat betekent dat die advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de "prijs" van de oplossing onnodig omhoog gaat.
Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter.
Dat levert dan een "winnaar" en een "verliezer" op. Maar de vraag blijft dan wel of de "winnaar" zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de "verliezer" zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst? Meestal het definitieve einde.

In mediation wordt:

 • bereikt dat men de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
 • bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert en probeert om elkaar te begrijpen zonder dat emoties de overhand krijgen;
 • helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
 • een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.

Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Mediation wordt onder meer toegepast:

 • in conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad;
 • bij de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties;
 • in het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;
 • in geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict);
 • in geval van (seksuele) intimidatie;
 • bij het beslechten van arbeidsconflicten;
 • bij buurt- en burenruzies;
 • bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties op eigen kracht
 • bij echtscheiding.

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear