Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Algemene voorwaarden Verbeek Advocatuur

  1. Verbeek Advocatuur is een eenmanszaak.
  2. Aan Verbeek Advocatuur verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door Verbeek Advocatuur van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.
  3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verbeek Advocatuur. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Verbeek Advocatuur aanvaarde opdrachten. Verbeek Advocatuur behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere advocaten of juristen. Deze personen zullen zorgvuldig door Verbeek Advocatuur worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever.
  4. Verbeek Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen onder-opdrachtnemers). Verbeek Advocatuur is door opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens opdrachtgever. Eventuele derden kunnen, naast Verbeek Advocatuur, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor Verbeek Advocatuur gelden eveneens voor hen gelden. Het voormelde geldt eveneens voor (rechts)personen die (al dan niet middellijk) op andere wijze bij of voor Verbeek Advocatuur werkzaamheden verrichten.
  5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Verbeek Advocatuur voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Verbeek Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Verbeek Advocatuur op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verbeek Advocatuur heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- per aanspraak. In bijvoorbeeld alimentatiezaken kunnen wij geen oordeel geven over belastingen gezien de vele wijzigingen voor zover het computer programma Split daar geen rekening mee heeft gehouden en sluiten wij aansprakelijkheid uit.
  6. De uitvoering van verstrekte opdrachten door Verbeek Advocatuur geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen. Eventuele onkosten die niet worden vergoed, zullen wij separaat in rekening brengen bijvoorbeeld reis- & parkeerkosten/deurwaarderskosten/uittrekselkosten etc.
  7. De werkzaamheden van Verbeek Advocatuur worden – tenzij anders overeengekomen – maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Verbeek Advocatuur gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en de werkzaamheden op te schorten.
  8. Op alle aan Verbeek Advocatuur verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Verbeek Advocatuur van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de werkzaamheden door Verbeek Advocatuur, inclusief geschillen over de declaratie, zullen eerst worden beslecht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling. Daarna door de geschillencommissie advocatuur en mocht er daarna nog een geschil zijn door de Raad van Orde.
  9. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Verbeek Advocatuur zijn onderworpen aan Nederlands recht. Onverminderd artikel 8 zullen eventuele geschillen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.VerbeekAdvocatuur.nl en zijn bij het eerste contact toegezonden.

Nieuwegein, januari 2019    

 

kantoorklachtenregeling Verbeek Advocatuur.nl

(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Verbeek Advocatuur.nl en de cliënt.
2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Verbeek Advocatuur.nl heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank, bindend advies, arbitrage.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr Verbeek, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris bespreekt periodiek de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

Privacyverklaring

 

Verbeek advocatuur.nl respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers van haar website www.verbeekadvocatuur.nl en degenen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en seminars van Verbeek Advocatuur.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Verbeek Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief verzamelen wij uw geslacht (in verband met de juiste aanhef), voor- en achternaam, organisatie, e-mailadres en de door u geselecteerde nieuwsbrieven. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal een jaar nadat u van ons enige nieuwsbrief heeft ontvangen of totdat u heeft aangegeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Sollicitaties

U kunt niet via de website solliciteren op vacatures en studentstages bij Verbeek Advocatuur.nl u kunt dit wel per e-mail. Ook kunt u een open sollicitatie naar ons sturen. Daarbij verzamelen wij uw NAWTE-gegevens, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en andere door u verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan toestemming worden gevraagd om gegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

 

Privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar [email protected] o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Verbeek Advocatuur., o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Postbus 1467, 3430 BL Nieuwegein. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Uw persoonsgegevens en derden

Verbeek Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

 

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail ([email protected]) o.v.v. ‘Privacyverklaring website Verbeek Advocatuur’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Verbeek Advocatuur

o.v.v. Privacyverklaring website Verbeek Advocatuur
Postbus 1467
3430 BL  NIEUWEGEIN

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: mei 2018.

 

 

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear